คู่มือการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

สอบถามเพิ่มเติม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดตั้งระบบชำระเงิน
FREE!!!
คลิกรูปบัตรด้านล่าง


 

ข้อตกลงในการใช้บริการ Web Hosting กับ nicestyle.com

1. เมื่อท่านสมัครใช้บริการ web hosting  กับ nicestyle.com แล้ว ถือว่าท่านคือสมาชิกของเรา
2. Server ที่ nicestyle.com ให้บริการเช่าแก่สมาชิก เป็นการดูแลร่วมกันกับ Data Center ใน กสท.
3. nicestyle.com ไม่ยินยอมให้สมาชิก ใช้ server ในการเผยแพร่เว็บที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สามหรือ เนื้อหาใดๆซึ่งมีผลการะทบต่อความมั่นคงของประเทศและสังคมส่วนรวม รวมทั้งห้ามใช้ software ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการไม่ให้เครดิตเจ้าของ software หากสมาชิกมีการละเมิดข้อตกลงนี้ nicestyle.com มีสิทธิ์ระงับการใช้บริการทันที และสามารถเรียกร้องเงินตามมูลค่าเสียหายจากสมาชิกได้
4. nicestyle.com ไม่ยินยอมให้สมาชิกใช้ Spam mail หรือกระทำการอื่นใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Server
5. การที่สมาชิกกระทำการอันใดที่มีผลเสียต่อ Server สมาชิกต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินแล้วแต่กรณี
6. nicestyle.com ให้บริการหลังการขายฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นนอกเหนือจากบริการหลัก
7. nicestyle.com จะแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านบริการแก่สมาชิกทาง email ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามสมาชิกควรติดตามข่าวสารด้วยตนเองทาง www.nicestyle.com เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน
8. nicestyle.com ถือสิทธิ์ในการตัด account ทันทีในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่าบริการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันหมดอายุ
9. กรณีบริการ Webdesign nicestyle.com มีบริการประกันแก้ไขงานจนสมาชิกพึงพอใจ ภายใน 45 วัน
10. สมาชิกควร Backup ข้อมูลทุก 30 วัน เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจทำให้ข้อมูลของสมาชิกสูญหายได้
11. สมาชิกต้องเก็บหลักฐานการชำระค่าบริการไว้เสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ไม่สามารถตรวจสอบได้
 

.............................................................................