แบบฟอร์มจดทะเบียนโดเมนเนม

NiceStyle.com คิดอัตราค่าบริการ จดทะเบียนโดเมนเนม
.info  ปีละ
400 บาท
 .com
ปีละ
450 บาท
.org   ปีละ
450 บาท
.net   ปีละ
500 บาท
โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อจดทะเบียน
(กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบทุกช่อง)
ชื่อโดเมนเนมที่ท่านต้องการจดทะเบียน
(ท่านได้เช็คแล้วว่าชื่อนี้ยังว่าง)
: www..
ชื่อ DNS :
ชื่อเจ้าของโดเมนเนม :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ (ตัวเลข 9-10 ลัก) :
E-mail Address :