แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ Hosting Advance Plan
Plan รายละเอียด ราคา
Advance Plan 5 พื้นที่ 2 GB

 6,500  บาท/ปี

โปรดระบุข้อมูลของท่านในแบบฟอร์ม (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
    
*ข้อมูลจำเป็น โปรดระบุให้ครบถ้วน
ชื่อของท่าน : *
หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (ภาษาอังกฤษ) : *
โทรศัพท์ บ้านหรือสำนักงาน : *
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail address : *
ชื่อเว็บไซต์ของท่าน : *
ท่านได้อ่านและเข้าใจ
ข้อตกลงการใช้งาน เรียบร้อยแล้ว